Spatial analysis
تجزیه و تحلیل مکانیتجزیه و تحلیل مکانی یا آمار مکانی شامل هر یک از تکنیک‌های رسمی است که جوامع را با استفاده از خواص توپولوژیکی، هندسی یا جغرافیایی آنها مطالعه می‌ کنند. تجزیه و تحلیل فضایی شامل تکنیک های گوناگون است که بسیاری از آنها در حال   هستند و از روش های تحلیلی متفاوت استفاده می‌کنند و در زمینه‌های مختلف مانند نجوم کاربرد دارند و مطالعات مربوط به قرار دادن کهکشان‌ها در کیهان و مهندسی ساخت تراشه با استفاده از " محل و مسیر " الگوریتم برای ساخت ساختارهای پیچیده سیم کشی. در یک معنی محدودتر، تجزیه و تحلیل فضایی تکنیک است که برای ساختارهای مقیاس انسانی استفاده می شود، به ویژه در تجزیه و تحلیل داده‌های جغرافیایی.